Huishoudelijk reglement Meppel AZ Handbal

Versie: november 2018

Art. 1 Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Meppel AZ Handbal.

Art. 2 Verenigigingskleuren

Verenigingskleuren zijn: rood/wit shirt, zwarte broek, witte sokken.

Art. 3 Leden

Spelende leden: senioren / A-jeugd / B-jeugd / C-jeugd / D-jeugd / E-jeugd / F-jeugd / H-jeugd.
Niet-spelende leden.
Coaches/trainers.
Ereleden en leden van verdienste.

Art. 4 Spelende leden

Spelende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan wedstrijden deel te nemen.
Bij indeling in de onder artikel 3 genoemde categorieën worden de leeftijdscatergorieën van het NHV gehanteerd.

Art. 5 Niet-spelende leden

Niet-spelende leden zijn lid van de vereniging, echter niet van het NHV en zijn derhalve niet gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen.

Art. 6 Coaches/trainers

Coaches en trainers zijn zij die, in samenspraak met het bestuur, een team coachen dan wel zijn aangesteld als trainer.

Art. 7 Ereleden en leden van verdienste

Ereleden en leden van verdienste zijn zij die gekozen zijn door de algemene ledenvergadering.

Art. 8 Aanvang lidmaatschap

De aanvraag tot lidmaatschap geschiedt middels het door het bestuur beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier. Dit formulier dient ingevuld, ondertekend en vergezeld van een recente pasfoto ingeleverd te worden bij de secretaris. Vanaf dit moment is clubcontributie en bondscontributie verschuldigd.

Art. 9 Einde lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per einde van het verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 31 mei.

Art. 10 Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Art. 11 Rechten en verplichtingen

Gebruikmaking van faciliteiten die vereniging ter beschikking heeft.
De spelende en niet-spelende leden zijn contributie verschuldigd welke per maand moet worden voldaan. De contributies voor de verschillende groepen leden worden op de ledenvergadering vastgesteld. Betaling van de contributie geschiedt middels machtiging.
Vermindering van contributie kan geschieden door aanvraag bij het bestuur, bijvoorbeeld bij een langdurige blessure.

Art. 12 Taak bestuur

Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de vereniging, zoals deze zich binnen het raam van de statuten ontwikkelen.

Art. 13 Opstelling team

De coach of trainer/coach is in eerste instantie belast met het samenstellen van een team. De coach of trainer/coach is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar team. Bij jeugd kan de samenstelling ook aan de leider van het team worden overgedragen.

Art. 14 Training

Alle spelende leden worden geacht aan de training deel te nemen. Bij het niet verschijnen op de bedoelde training zonder hiervan bericht te hebben gegeven, kan de trainer/coach overgaan tot het niet opstellen in de wedstrijd. In geval van verhindering dient de trainer tijdig in kennis gesteld te worden.

Art. 15 Wedstrijden

Spelende leden die opgesteld zijn in een team, welke aan een wedstrijd zal gaan deelnemen, zijn verplicht aanwezig te zijn op dat tijdstip en die plaats zoals door het bestuur, coach of trainer/coach bekend is gemaakt.
Indien het spelende lid niet aanwezig kan zijn, dient uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd bericht van verhindering te worden gegeven aan de coach of trainer/coach. Bij het niet tijdig of geheel niet aanwezig zijn kan uitsluiting van deelname aan ten hoogste 3 wedstrijden worden uitgesproken door de Technische Commissie.

Art. 16 Ordedienst zaal

De ordedienst bestaat uit 2 personen. Elk spelend lid ouder dan 16 jaar kan bij thuiswedstrijden worden aangewezen door de Technische Commissie voor ordedienst. Ontheffing wordt niet verleend, men zorgt zelf voor een vervanger. Bij het niet tijdig of geheel niet aanwezig zijn kan uitsluiting van deelname aan ten hoogste 3 wedstrijden worden uitgesproken door de Technische Commissie.

Art. 17 Boetes

Hij/zij die tijdens de wedstrijd een boete oploopt en deze wordt door de VSPC opgelegd, dient deze (indien tijdens de wedstrijd volledig toerekeningsvatbaar) zelf te betalen aan de penningmeester.

Art. 18 Slotbepaling

In al hetgene waar dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.